A Szentírás
Magyar nyelvre fordította:
Károli Gáspár
Ószövetség
A törvény könyvei
Mózes I. könyve
Mózes II. könyve
Mózes III. könyve
Mózes IV. könyve
Mózes V. könyve
Történeti könyvek
Józsué könyve
Bírák könyve
Rúth könyve
Sámuel I. könyve
Sámuel II. könyve
Királyok I. könyve
Királyok II. könyve
Krónika I. könyve
Krónika II. könyve
Ezsdrás könyve
Nehémiás könyve
Eszter könyve
Költészet, bölcsességi irodalom
Jób könyve
Zsoltárok könyve
Példabeszédek könyve
Prédikátor könyve
Énekek éneke
Ésaiás könyve
Jeremiás könyve
Jeremiás Siralmai
Prófétai könyvek
Ezékiel könyve
Dániel könyve
Hóseás könyve
Jóel könyve
Ámós könyve
Abdiás könyve
Jónás könyve
Mikeás könyve
Náhum könyve
Habakuk könyve
Sofóniás könyve
Aggeus könyve
Zakariás könyve
Malakiás könyve
Újszövetség
Evangéliumok, történelem
Máté Evangéliuma
Márk Evangéliuma
Lukács Evangéliuma
János Evangéliuma
Apostolok Cselekedetei
Pál apostol levelei
Rómabelieknek írt levél
Korinthusiaknak írt I. levél
Korinthusiaknak írt II. levél
Galátziaiaknak írt levél
Efézusiaknak írt levél
Filippibelieknez írt levél
Kolossébelieknek írt levél
Thessalonikaiaknak írt I. levél
Thessalonikaiaknak írt II. levél
Timótheusnak írt I. levél
Timótheusnak írt II. levél
Titushoz írt levél
Filemonhoz írt levél
Zsidókhoz írt levél
Egyéb levelek
Jakab levele
Péter I. levele
Péter II. levele
János I. levele
János II. levele
János III. levele
Júdás levele
Jézus Krisztus kijelentése
Jelenések könyve